Finance
_________________________

 

English                                                        Dutch

AAA category rated      met een AAA-rating

accounting, auditing and financial reporting standards        standaarden financiële         administratie, controle en verslaglegging

accrual rate                                                        accrual rate; mate waarin aangroei plaatsvindt

active hedging policy                actief beleid om risico's af te dekken, actief hedging beleid

additional warranty                                                aanvullende overige garanties

affiliated party      gelieerde partij

agency mortgage backed securities    agency mortgage backed securities

agent        agent;                                                         vertegenwoordiger; tussenpersoon

aggregate value                                                totale waarde

amendment                                                        wijziging

annualised over rolling 3-year periods                berekend op basis van         voortschrijdende periodes van 3         jaar

assessment terms      toetsingstermen

asset-backed claims      vordering met onderpand

asset-backed securities  asset-backed securities; met onderpand gedekte effecten

asset classes       beleggingscategorieën

asset cover test      dekkingsgraad test

associated financial instrument    gelieerd financieel instrument

authorised signatories     tekeningsbevoegden

average weighted maturity     gemiddelde gewogen looptijd

bankruptcy estate      failliete boedel; faillissementsboedel

base currency       basisvaluta

baskets of individual credits     mandjes van individuele credits
basket of risks       mandje van risico’s

be overdrawn                                                        debet staan

be volatile                                                        schommelen; wisselvallig

benchmark       benchmark; referentie

benchmark range      benchmarkpercentage; benchmark bereik

benchmark weight                                                benchmark gewicht

beneficial owner                                                economisch eigenaar

best execution                                                best execution; best mogelijke         uitvoering

break clause / release clause                                        ontbindingsbepaling

capital growth                                                vermogenstoename; vermogensgroei

cash position        positie in contanten

cash-equivalent investments     cashgerelateerde beleggingen

certificate of deposit      depositocertificaat

circulate       verstrekken

clearing agent       clearing agent

close out                                                        beëindigen

collateralised debt obligations                                        schuldpapier met zakelijke zekerheid

collective investment schemes    beleggingsfondsen; beleggingsmaatschappijen

commercial mortgage backed securities   commercial mortgage backed securities

commercial paper      commercial paper

commingled       commingled

commingled vehicles      beleggingsvehikels

commodities credit      goederenkrediet

common stock      gewone aandelen

competitive relative returns     concurrerend rendement

complaints and compensation     klachtenregeling

complex product      complex product

comply or explain      Pas toe of leg uit (-principe)

connected investment trust     verbonden beleggingstrust

consolidated position      geconsolideerde positie

constituting a quorum                                        het bereiken van een quorum

consumer credit      consumptief krediet

contract for differences; CFD     contract for differences; CFD

control relationship      zeggenschapsband

conversion charges      conversiekosten; omzettingskosten

convertible bonds      converteerbare obligaties

convertible preference shares     converteerbare preferente aandelen

corporate bonds      obligaties van ondernemingen

corporate debt securities     bedrijfsobligaties en –schuldpapier

costs of dealing      transactiekosten

counterparty       wederpartij

country diversification procedure    diversificatiebeleid voor landen

coverall renunciation coverall renunciation; alles omvattende akte van afstand

covered bonds      covered bonds

credit default swaps (CDS)     credit default swaps (CDS)

credit derivatives      kredietderivaten

credit limit       kredietlimiet

credit linked notes c     redit linked notes

credit rating       kredietrating

credit risk       kredietrisico

credit sum       kredietsom

Credit Support Annex      Kredietbijlage

credit ties       nauwe (krediet)banden

cross hedging of currencies     dekkingstransacties in een andere valuta

currency exposures      valutaposities

currency forwards      valutatermijncontracten

custodian       custodian, bewaarder

custodian charges                                                bewaarnemingvergoedingen

custody assets      custody assets; bewaard vermogen

custody rules                custody rules; voorwaarden van bewaring; voorwaarden die op de         bewaring van toepassing zijn

dealing deadline                                                laatste handelsmoment

debt and debt-related instruments        schuldpapier en de daaraan gerelateerde effecten

debt securities                                                schuldeffecten

debt-related securities                                        schuldbekentenissen op onderpand

deducted fees                                                        ingehouden vergoedingen

deferred sales charge                                                uitgestelde aankoopprovisie

defined benefit scheme                                        DB-regeling / toegezegde-pensioen-regeling

defined contribution scheme                                        DC-regeling / toegezegde-bijdrage-regeling

deposit                                                        storting

depositary; deposit taker                                        depositary; bewaarnemer

depository                                                        bewaarplaats

deposit-taking institution                                        deposito’s aantrekkende instelling

derivative; derivative instrument                                derivaten; afgeleide instrumenten

designated                                                        aangewezen; toegewezen

developed market                                                ontwikkelde markt

direct benefit assets                                                activa met directe opbrengst(en)

discretionary management     discretionair beheer

discretionary redemption charge                                discretionair verkoopvergoeding

discretionary services                                                discretionaire diensten

distance agreement                                                overeenkomst op afstand

distressed debt                schuldpapier van bedrijven in moeilijkheiden; probleemschuld

distressed securities                effecten van noodlijdende ondernemingen; noodlijdende obligatie

distributing shares                                                dividendgerechtigde aandelen

diversified portfolio                                                gespreide portefeuille

downgrade                                                        downgraden; naar beneden bijstellen

drift                                                                fluctueren

duration                                                        looptijd

duration restriction                                                looptijdbeperking

effect transactions                                                verplichtingen aangaan

effective date                                                        ingangsdatum

emerging market      opkomende markt

emerging market regions                                        opkomende geografische markt

equalization credit                                                egalisatiekrediet

equity indexed futures contracts                future-contracten met indexkoppeling aan aandelen

equity-related securities                                        aan aandelen gerelateerde effecten; eigen                                                                         vermogensinstrumenten

equivalent                                                        equivalent

ethical equity index      ethische aandelen index

ethical screening process                                        ethisch onderzoek

Euroland countries                                                landen in de Eurozone

ex ante active risk      ex ante actief risico

exchange traded futures on currencies and    op een beurs verhandelde

options on currency futures     valutafutures en opties op valutafutures

exchange traded futures on government   futures op overheidsobligaties die op een beurs

bonds        worden verhandeld

exchange traded options on government    opties op futures betreffende

bond futures                overheidsobligaties die op een erkende beurs worden verhandeld

exit qualifications                                                eindtermen

exposure                                                        exposure

external manager                                                derde manager; externe beheerder

fair value pricing                prijsbepaling volgens fair value; prijsbepaling naar marktwaarde

fiduciary duty                                                        fiduciaire verplichting; zorgplicht

financial analyst                                                financieel analist

financial derivative instruments                                financiële derivaten

Financial [Information] Leaflet    Financiële Bijsluiter

financing lines      financieringslijnen

fixed assets       vaste activa

fixed income issues      vastrentende emissies

fixed income securities     vastrentende effecten

floating note; floating rate instrument  instrumenten met variabele rente; floating rate note

for forward delivery      op termijn

forward foreign exchange contracts    valutatermijncontracten

futures       termijncontracten

FX hedging policy      valuta-afdekkings beleid

gearing       schuld/kapitaalratio

government and agency securities    beleggingen van overheden en  agencies

government bonds      overheidsobligaties

gross exposure      bruto exposure

gross of fees                                                        na aftrek van vergoedingen

guarantee                                                        garantie

hedge                                                                hedgen, afdekken

hedge ratio       hedge-ratio

high-net-worth-individuals (HNWIs)                                zeer vermogende particulieren

high yield bonds                                                hoogrentende obligaties

holder of a dispensation                                        houder van een ontheffing

illiquid markets                                                illiquide markten

implementation                implementatie; uitvoering (van bijv. een overeenkomst); invoering (van bijv. een richtlijn)

in arrears                                                        achteraf

in specie redemptions                                                in-/verkoop tegen betaling in natura

in witness whereof                                                ten bewijze / blijke waarvan

incident                                                        incident

including                                                        met inbegrip van

indexing                                                        indexkoppeling; indexatie

inflation accrual                                                aanpassing voor inflatie

inflation linked assets                                                aan inflatie gekoppelde beleggingen

information memorandum                                        informatiememorandum

initial commission                                                afsluitprovisie

initial investment                                                eerste inleg

initial sales charge      directe aankoopprovisie

instalment amount      termijnbedrag

integrity risk       integriteitrisico

interest rate exposure     rente-exposure

interest rate swaps                                                renteswaps

investment exchange                                                beleggingsbeurs

investment grade                                                beleggingskwaliteit; investment grade

investment management agreement                overeenkomst inzake vermogensbeheer; vermogensbeheerovereenkomst

investment manager                                                investment manager; vermogensbeheerder

investment objective; investment policy                        beleggingsdoelstelling

investment research                                                onderzoek op beleggingsgebied

investment restriction                                                beleggingsrestrictie

investment trust; investment fund                                beleggingsfonds

invoiced                                                        in rekening gebracht

irrecoverable                                                        niet-verhaalbaar

issuer        uitgevende                                                 instelling

issuing bank       uitgevende bank

key rate 'dollar' duration     key rate 'dollar' duration

large percentage exposure                                        voor een groot percentage blootgesteld

liability matching strategies                                        strategieën om aan de verplichtingen te voldoen

liability projections      verplichtingenprognoses

liability proxy       liability proxy

liquid markets       liquide markten

liquidity       liquiditeit

liquidity risk       liquiditeitsrisico

listed investment entities     beursgenoteerde beleggingen

loan-to-value       loan-to-value

long position in derivatives     longposities in derivaten

long term senior unsecured debt    long term senior unsecured debt

look through basis      look through basis; transparant

manager       beheerder

margin       marge

market environment      marktomstandigheden

market index       marktindex

market maker market maker;      marktmaker

market movements      marktbewegingen

maturity       looptijd

monoline       monoline

monetary credit      geldkrediet

money market deposits     geldmarktdeposito's

money market futures     geldmarktfutures

money market instruments     geldmarktpaper; geldmarktinstrument

mortgage backed claims     mortage backed claims

mortgage loan      hypothecair krediet

municipal bonds      obligaties van gemeenten

net asset value                                                intrinsieke waarde

net assets in aggregate                                        totale netto vermogen

net dividend                                                        netto dividend

net exposure       netto blootstelling

net longs       netto long posities

net shorts       netto short posities

new issues       nieuwe uitgiften

non-distributing shares                                        niet-dividenduitkerende aandelen

notice period notice period;      kennisgevingsperiode

notional exposure      notional exposure; theoretische exposure

number of holdings                                                aantal pakketten waarin wordt belegd

official exchange rate; official prices    officiële koers

on an unsettled basis      op niet gesettelde basis

one month forward contract                                        termijncontract met een looptijd van een maand

ongoing commission      doorlopende provisie

open-ended collective investment schemes   open-end beleggingsfondsen

options       opties

outperform       overtreffen; verslaan

outstanding balance      uitstaand saldo

over-the-counter (OTC)     over-the-counter (OTC)

over-the-counter government bond futures  over-the-counter verhandelde futures op overheidsobligaties

parallel-debt-obligation     parallel-debt verplichting

participating interest      deelneming

passive investment approach                                        passieve benadering van het beleggen

payment-in-kind bond     obligatie met betaling in natura

performance  performance;      prestatie; resultaten

performance fee      performance fee; resultaatvergoeding

personal transaction                                                persoonlijke transactie

physical assets                fysieke beleggingen; materiële (productieve) beleggingen

physical settlement                afwikkeling in natura; daadwerkelijke afwikkeling

placing                                                        notering; uitgifte

pooled vehicles                                                beleggingspool

portfolio range                portefeuillepercentage; portefeuillemarge/spreiding

preservation of capital                                        kapitaalbehoud

price swinging                                                price swinging; prijsschommeling

pricing vendor      pricing vendor

prime broker       prime broker

Prime Brokerage Agreement  Prime Brokerage Agreement; overeenkomst inzake Prime Brokerage

profit reservation policy / retained surplus   winstreserveringsbeleid

policy

profit sharing certificate; founder's share   winstbewijs

projection risk      prognose risico

Public Interest Entities                                        Organisaties van Openbaar Belang (OOB)

put-options on currencies     put opties op valuta

range percentage;       bandbreedte

range limit(s)       maximum percentage

rated        kwaliteitsbeoordeling

ratings restrictions      rating restricties; rating beperkingen

re fix; rate-setting; interest fixing    rentevaststelling

real estate range                                                vastgoedpercentage

rebalance                                                        aanpassen; vaststellen

re-balancing                                                        rebalancing

recognised exchanges                                                erkende beurzen; officiële beurzen

recourse                                                        regres, verhaal

redeem                                                        aflossen

redemption (of shares)                                        inkopen (van aandelen)

redemption charge                                                terugbetalingskosten

redemption fee                                                inkoopvergoeding; terugkoop provisie

related party disclosures                                        melding door betrokken partijen

redemption price                                                inkoopprijs; aflossingsprijs

redemption request (of shares)                                verzoek tot inkoop (van aandelen)

registered covered bond     gedekte obligatie op naam

registered holder      geregistreerd eigenaar

relevant person      relevante persoon

repurchase agreement     repurchase agreement

return commission      retourprovisie

reverse repurchase agreement    reverse repurchase agreement

revolving credit                                                doorlopend krediet

rights issues                                                        uitgegeven inschrijvingsrechten

risk adjusted yields                                                opbrengsten gecorrigeerd voor risico

risk indicator       risico-indicator

risk warnings       risico-overwegingen

roll over an instrument     beleggingsinstrument doorrollen

safe haven       vluchthaven

securities       effecten

securities lending risk      risico stocklending

securitised bonds      gesecuritiseerde obligaties

securitised mortgages      geëffectiseerde hypotheken

security       effect

security trustee      bewaarder van effecten

segregated liability risk     risico gescheiden verplichting

series of investment objects     serie van beleggingsobjecten

services and investment guidelines                                diensten en beleggingsrichtlijnen

short position                                                        shortpositie; baissepositie

short sales                short gaan; effectentransacties die een short positie creëren

short term instruments                                        kortetermijn-instrumenten

small-cap companies                                                ondernemingen met relatief lage beurswaarde

soft dollar practices      soft dollar practices

SPV; Special Purpose Vehicle     SPV

stabilisation                                                        stabilisatie

Statement of Principles                                        Mededeling inzake Voorgenomen Handelswijze

stock lending                                                        stocklending; uitlenen van effecten

stock lending agent      stocklending agent

structured covered bonds     gestructureerde covered bonds

sub-custodian       sub-custodian; onderbewaarder

sub-underwrite      mede garant staan

supplement the fund                                                aanvullingen doen in het fonds

supranational issues                                                emissies van supranationale

supranationals                                                supranationale organisaties

surcharges and discounts                                        op- en afslagen

surplus                                                        overschot

swap overlay                                                        swap overlay

swap rates                                                        swapcurve

targeted index                                                voorbeeldindex; beoogde index

taxable                                                        belastbaar

tax-exempt                                                        belastingvrij; vrijgesteld van belasting

theoretical term                                                theoretische looptijd

tied agent       verbonden persoon

tolerance level      tolerantieniveau

total asset value                                                totale vermogenswaarde

total combined equity of the portfolio    totale aandelenportefeuille

total market capitalisations     totale beurswaarde

tracking error       tracking error

tranche       tranche; deel

trusted advisor      vertrouwenspersoon

umbrella structure      paraplustructuur

unit; participation                unit; participatiebewijs; bewijs van deelneming; participatie

unrated                                                        zonder rating

US Treasury and Agency securities                Amerikaanse overheidsobligaties en obligaties die zijn uitgegeven door Amerikaanse overheidslichamen

valuation agent                                                waarderingsbureau

valuation risk                                                        waarderingsrisico

variable capital      veranderlijk kapitaal

volatility derivatives      volatility derivatives; volatiliteitsderivaten

warrant       garanderen

warrants       warrants

weighted average duration                                        gewogen gemiddelde van de duration

weighting       weging

yield curve       rentecurve

zero-coupon bonds      zero coupon bonds; nulprocentobligaties